شاخه ها

مشتریان

لغت نامه سایت مجتمع ذوب آهن و فولاد اقلید پارس تشکیل شده از 500 کلمه تخصصی انگلیسی همراه با معنی فارسی آن ها.

با آرزوی پیشرفت علم ذوب آهن و فولاد کشور

فرهنگ نامه

B


Back – up Roll
غلتك پشتيبان – غلتك پشت بند در قفسه هاي نورد در خطوط نوردگرم و نورد سرد غلتك هاي حجيمي وجود دارند كه غلتك هاي كار را در هنگام نورد تختا�
--------------------------------------------
Backer Coat
پوشش پشتيبان معمولاً به پوششي بر روي طرف پشت ورق رنگي مربوط مي شود.
--------------------------------------------
Bainite
باينيت
--------------------------------------------
Balanced Steel
فولاد نيمه آرام - فولاد متعادل
--------------------------------------------
Baled Scrap
عدل قراضه ، قراضه عدل شده
--------------------------------------------
Ball Mill
آسياي گلوله اي در واحد
--------------------------------------------
Banka Tin
قلع بانكا
--------------------------------------------
Bare Spot
لكه خالي
--------------------------------------------
Bars
ميلگردها
--------------------------------------------
Base Iron
چدن مبنا
--------------------------------------------
Base Metal
فلز مبنا – فلز پايه
--------------------------------------------
Base Metal Cotamination
آلودگي فلز مبنا
--------------------------------------------
Basic Lining
آستر قليايي ،‌ پوشش قليايي
--------------------------------------------
Basic Bessemer Converter
كنورتر قليايي بسمر يك نوع كنورترفولادسازي است كه آستر آن قليايي است .
--------------------------------------------
Basic Bessemer Process
فرآيند قليايي بسمر
--------------------------------------------
Basic Open – Hearth Process
فرآيند زيمنس – مارتين قليايي
--------------------------------------------
Basic Oxygen Furnace (BOF)
كوره فولادسازي اكسيژني
--------------------------------------------
Basic Oxygen Process (Bop)
فرآيند فولاد سازي با اكسيژن
--------------------------------------------
Basic Slag
سرباره قليايي
--------------------------------------------
Basic Steel
فولاد قليايي
--------------------------------------------
Batch Anneal
بازپخت غيرمداوم
--------------------------------------------
Batch Furnace
كوره غيرمداوم
--------------------------------------------
Belt Furnace
كوره نوارنقاله اي
--------------------------------------------
Bend Tests
آزمايشهاي خمش
--------------------------------------------
Beta Iron
آهن بتا
--------------------------------------------
BG(British Gauge)
معيار بريتانيا
--------------------------------------------
Bi – Coil
بصورت كلاف
--------------------------------------------
Billet
شمشال
--------------------------------------------
Bispa ( British Iron & Steel Producers` Associatio
انجمن توليدكنندگان آهن و فولاد انگلستان
--------------------------------------------
Black Edges
لبه هاي سياه
--------------------------------------------
Black Iron
آهن سياه
--------------------------------------------
Black Plate
ورق سياه ورق سياه
--------------------------------------------
BlackBand Iron Ore
سيدريت زغالي
--------------------------------------------
Blackheart Malleable
چدن چكش خوار مغز سياه
--------------------------------------------
Blanking
برش تكه هاي ورق فولادي
--------------------------------------------
Blast Fumace Platform
سكوي كوره بلند
--------------------------------------------
Blast Furnace Blower
دمنده كوره بلند
--------------------------------------------
Blast Furnace Flue Dust
گرد و غبار و دود كوره بلند
--------------------------------------------
Blast Furnace
كوره بلند
--------------------------------------------
Blister
جوش ،‌ دانه ،‌ تاول
--------------------------------------------
Blister Bar
ميله تاول دار ميله اي است كه هنگام كربن دهي در عمل سمانته كاري ، اكسيدكربن حاصل در آن ايجاد تاول يا دانه مي كند.
--------------------------------------------
Bloom
شمشه
--------------------------------------------
Bof(Basic Oxygen Furnace)
كوره فولادسازي اكسيژني
--------------------------------------------
Bop (Basic Oxygen Process)
فرآيند فولادسازي اكسيژني
--------------------------------------------
Bork
ميانه لايه
--------------------------------------------
Boron Steels Boron Steels
فولادهاي بوري
--------------------------------------------
Bos (Basic Oxygen Steel )
فولادسازي اكسيژني
--------------------------------------------
Bos (British Standard)
استاندارد بريتانيا
--------------------------------------------
Box Annealing
بازپخت بسته
--------------------------------------------
Breakout
فرار
--------------------------------------------
Bright Annealing
بازپخت روشن – بازپخت سفيد
--------------------------------------------
Bright Drawing
كشش ميله پرداخت شده
--------------------------------------------
Briquettes
روش بريكت سازي
--------------------------------------------
Burr
پره پره
--------------------------------------------
Busheling
بوشلينگ
--------------------------------------------
Butt – Weld Pipe
لوله جوشكاري شده لب به لب
--------------------------------------------