شاخه ها

مشتریان

لغت نامه سایت مجتمع ذوب آهن و فولاد اقلید پارس تشکیل شده از 500 کلمه تخصصی انگلیسی همراه با معنی فارسی آن ها.

با آرزوی پیشرفت علم ذوب آهن و فولاد کشور

فرهنگ نامه

C


Ca king Coal
زغال سنگ كيك شو
--------------------------------------------
CA (Ontinuous Anneal)
بازپخت مداوم
--------------------------------------------
Cable Iron
آهن كابلي
--------------------------------------------
Cadmium
كادميم
--------------------------------------------
Calcination
تكليس
--------------------------------------------
Calcium
كلسيم
--------------------------------------------
Calibration Furnace
كوره تنظيم كوره الكتريكي است كه درجه حرارت آن تنظيم شده و معين است ، بوسيله اين كوره درج
--------------------------------------------
Calorizing
كالوريزه كردن
--------------------------------------------
Camber
كوژي – انحنا
--------------------------------------------
Camber Tolerances
حدود مجاز كوژي
--------------------------------------------
Can Dimensions
ابعاد قوطي
--------------------------------------------
Capacity
ظرفيت
--------------------------------------------
Carbon
كربن
--------------------------------------------
Carbon – Free
بي كربن – بي كربني
--------------------------------------------
Carbon Electrode
الكترود كربني ، الكترود گرافيتي اين نوع الكترود در كوره هاي قوس الكتريكي مورد استفاده قرار مي گيرد و براي ذوب آهن قراضه و آهن اسفنجي ن�
--------------------------------------------
Carbon Steel
فولاد كربني
--------------------------------------------
Carbo-Nitriding
كربورنيتريد كردن
--------------------------------------------
Carburising
كربن دهي
--------------------------------------------
Case – Hardening
برون سخت سازي فرآيند سخت سازي سطح فولاد در حاليكه داخل آن بدون تغيير مي ماند ، فولادهاي كربني و آلياژي براي برون سخت سازي مناسب هست
--------------------------------------------
Casing
پوشينه
--------------------------------------------
Cast
ذوب
--------------------------------------------
Cast Coating
پوشش ريختگي پوشش فلزات مختلف توسط ريختگي است بطوري كه دو فلز يكي بايد جامد و ديگري مذاب باشد معمولاً فولاد را بدين طريق مي توانند
--------------------------------------------
Cast Iron
چدن
--------------------------------------------
Cast Iron Ingot Mold
قالب چدني شمش قالب شمش از چدن
--------------------------------------------
Cast Iron Scrap
قراضه چدني
--------------------------------------------
Cast Steel
فولاد ريختگي
--------------------------------------------
Casting
ريخته گري
--------------------------------------------
Casting Machine
ماشين ريخته گري
--------------------------------------------
Cathodic Sodium Dichromate
دي كرومات سديم كاتدي
--------------------------------------------
Cementite
سمانتيت
--------------------------------------------
Center Buckle
كوژ مركز
--------------------------------------------
Charge
بار – بارگيري
--------------------------------------------
Charpy Test
آزمايش شارپي
--------------------------------------------
Checlc Analysis
آناليز ثانوي
--------------------------------------------
Chilled Cast Iron
چدن تبريدي ، چدن الماسه
--------------------------------------------
Chrome – Molybdenum Steel
فولاد كرم موليبدن
--------------------------------------------
Chrome – Ni – Steel
فولاد كرم نيگل
--------------------------------------------
Chromium
كروم
--------------------------------------------
Circord
سيركرد
--------------------------------------------
Cladding
روكش كاري
--------------------------------------------
Coating
اندودكاري ، رنگ كردن ، پوشش كردن
--------------------------------------------
Coating Weight
وزن اندود
--------------------------------------------
Cobalt
كبالت
--------------------------------------------
Coclants
مواد خنك كننده
--------------------------------------------
Coclants
مواد خنك كننده
--------------------------------------------
Cogging
پيش نوردكاري
--------------------------------------------
Coil Breaks
چين هاي عرضي
--------------------------------------------
Coil Car
ماشين حمل كلاف كلاف نوار
--------------------------------------------
Coil Converyor
نقاله كلاف
--------------------------------------------
Coiled Bar
كلاف ميلگرد
--------------------------------------------
Coiled Strip
كلاف نوار ورق
--------------------------------------------
Coiler
كلاف پيچ
--------------------------------------------
Coiling
غرغره پيچي – كلاف كاري
--------------------------------------------
Coils
كلاف
--------------------------------------------