شاخه ها

مشتریان

لغت نامه سایت مجتمع ذوب آهن و فولاد اقلید پارس تشکیل شده از 500 کلمه تخصصی انگلیسی همراه با معنی فارسی آن ها.

با آرزوی پیشرفت علم ذوب آهن و فولاد کشور

لغت نامه

F


F
علامت شيميايي عنصر فلوئور
--------------------------------------------
Fabricator
سازنده
--------------------------------------------
Face Centred Cubic Lattic
شبكه مكعبي وجوه مركزدار
--------------------------------------------
Fast Met
فاست مت
--------------------------------------------
Fatigue
خستگي
--------------------------------------------
Fatigue Limit
حد خستگي
--------------------------------------------
Fatigue Testing
آزمايش خستگي
--------------------------------------------
Fe
نشانه شيميايي عنصر آهن است
--------------------------------------------
Feasibility Study
امكان سنجي
--------------------------------------------
Feed Rolls
غلتك هاي تغذيه
--------------------------------------------
FeedStock
ماده اوليه
--------------------------------------------
Ferritic
فولاد فريتي دومين گروه بزرگ فولاد زنگ نزن است كه تقريباً 25 درصد از توليد فولاد زنگ نزن را تشكيل مي دهد.
--------------------------------------------
Ferroalloy
فروآلياژ
--------------------------------------------
Ferrochrome
فروكروم
--------------------------------------------
Ferrous
آهني – آهن دار
--------------------------------------------
Ferrous Alloy
آلياژ آهني
--------------------------------------------
Fines
نرمه ها
--------------------------------------------
Finish
تكميل سطح ظاهري فولاد بعد از عمليات نهايي
--------------------------------------------
Finished Steel
فولاد نهايي
--------------------------------------------
Finishing Facilities
تجهيزات تكميل كاري
--------------------------------------------
Finishing Mills
دستگاههاي نورد نهايي و تكميل كاري
--------------------------------------------
Finishing Stands
قفسه هاي نورد نهايي
--------------------------------------------