شاخه ها

مشتریان

لغت نامه سایت مجتمع ذوب آهن و فولاد اقلید پارس تشکیل شده از 500 کلمه تخصصی انگلیسی همراه با معنی فارسی آن ها.

با آرزوی پیشرفت علم ذوب آهن و فولاد کشور

لغت نامه

J


Jis (Japan Industrial Standards)
استانداردهاي صنعتي ژاپن
--------------------------------------------
Jisf (Japan Iron & Steel Federation)
فدراسيون آهن و فولاد ژاپن
--------------------------------------------
Jominy Test
آزمايش جوميني روشي است براي تعيين سختي پذيري فولاد ، قطعه آزمايشي با قطرmm 25 و طول mm 100
--------------------------------------------