شاخه ها

مشتریان

لغت نامه سایت مجتمع ذوب آهن و فولاد اقلید پارس تشکیل شده از 500 کلمه تخصصی انگلیسی همراه با معنی فارسی آن ها.

با آرزوی پیشرفت علم ذوب آهن و فولاد کشور

لغت نامه

U


Ultimate Load
بارنهايي - حداكثر باري است كه در طرح يك ساختار بدون آن كه شروع به ككوئي شدن كند به كار برده مي شود.
--------------------------------------------
Ultimate Strength
حد انقطاع – حد پارگي - بيشترين ميزان تنشي است كه فولاد تا حد پارگي مي تواند تحمل كند.
--------------------------------------------
Ultimate Tensile Strength
استحكام كشش نهايي - نسبت حداكثر باري كه نمونه آزمايشي فولاد در جريان آزمايش كشش تحمل مي كند قبل از اينكه پارگي ايجاد شود.
--------------------------------------------
Ultimate Tensile Stress
تنش كششي نهايي -
--------------------------------------------
Ultralight Steel
فولاد فوق سبك - اين نوع فولاد در مقايسه با ساير فولادهاي مورد مصرف در صنعت خودروسازي بسيار سبك است كه حدوداً وزن آن 30 درصد كمتر
--------------------------------------------
Under Sintered
كلوخه سازي ناقص - هنگامي كه عمل كلوخه سازي بطور كامل صورت نگيرد بنابراين كلوخه سازي بصورت ناقص انجام شده و زير حد معمول مي باشد.
--------------------------------------------
Undersize Particles
دانه هاي زيرغربالي- به دانه هايي گفته مي شود كه از مواد خرد يا ساييده شده باشد كه از غربالي با چشمه هاي مشخص عبور كنند.
--------------------------------------------
Unequl Angle
نبشي ال - به نوعي نبشي اطلاق مي شود كه داراي بالهاي غيرمساوي است .
--------------------------------------------
Unitemper Mill
دستگاه نوردنهايي - عمليات نورد نهايي بر روي فولاد از اهميت خاصي برخوردار است براي ايجاد ضخامتهايي بسيار پايين بكار مي رود و ايجاد خصوصي
--------------------------------------------
Universal Mill
دستگاه نورد اونيورسال - اين دستگاه نورد علاو ه بر غلتكهاي افقي داراي غلتكهاي عمودي نيز هست .
--------------------------------------------
Universal Stand
قفسه اونيورسال- دستگاه نورد با غلتكهاي افقي و قائم است .
--------------------------------------------
Unkilled Steel
فولاد ناآرام يا فولاد كشته نشده يا جوشان
--------------------------------------------
Unprepared Scrap
قراضه خام - اين نوع قراضه ،‌ قراضه غيرآماده است .
--------------------------------------------
Uranium
اورانيم- عنصري فلزي است با وزن اتمي 07/238 ، اورانيم خالص بسيار نرم است ، ولي مقدار كمي آهن و آلومينيم در آن ، آن را شكننده مي كند. اورا
--------------------------------------------
U-Steel
فولاد ناوداني
--------------------------------------------