شاخه ها

مشتریان

لغت نامه سایت مجتمع ذوب آهن و فولاد اقلید پارس تشکیل شده از 500 کلمه تخصصی انگلیسی همراه با معنی فارسی آن ها.

با آرزوی پیشرفت علم ذوب آهن و فولاد کشور

لغت نامه

Z


Zinc
روي -
--------------------------------------------
Zinc Coated Steel
فولاد سفيد-
--------------------------------------------
Zinc Grip
فولاد رويينه -
--------------------------------------------
Zinc Ingot Metal
شمش روي - شمش روي به وسيله ذوب و تصفيه سولفور روي بدست مي آيد.
--------------------------------------------
Zinc Ore
كاني روي - عمدتاً اسفالريت و هيدروزنكيت و زنكيت است .
--------------------------------------------
Zincate Treatment
عمليات روي كاري -
--------------------------------------------